blog-37-play-kids.jpg

בגן שתי קבוצות גיל:

  • הקבוצה הצעירה- מגיל 1.10 חודשים ועד 2.6 חודשים.

  •  הקבוצה הבוגרת- מגיל 2.6 חודשים ועד 4.6 חודשים.

כל קבוצה מונה 18 ילדים.

לכל קבוצה גננת אם ולכל הגן 3-4 מטפלות נוספות .